پیام فرستادن
تماس با ما
Mark Lee

شماره تلفن : +8618682005021

WhatsApp : +8618682005021

خط تولید

 

 

I. فرآیند تولید IFPD

 

Shenzhen Iboard Technology Co., Ltd. خط تولید کارخانه 0Shenzhen Iboard Technology Co., Ltd. خط تولید کارخانه 1Shenzhen Iboard Technology Co., Ltd. خط تولید کارخانه 2

Shenzhen Iboard Technology Co., Ltd. خط تولید کارخانه 3Shenzhen Iboard Technology Co., Ltd. خط تولید کارخانه 4Shenzhen Iboard Technology Co., Ltd. خط تولید کارخانه 5

Shenzhen Iboard Technology Co., Ltd. خط تولید کارخانه 6Shenzhen Iboard Technology Co., Ltd. خط تولید کارخانه 7Shenzhen Iboard Technology Co., Ltd. خط تولید کارخانه 8

Shenzhen Iboard Technology Co., Ltd. خط تولید کارخانه 9Shenzhen Iboard Technology Co., Ltd. خط تولید کارخانه 10Shenzhen Iboard Technology Co., Ltd. خط تولید کارخانه 11

 

دومآزمایش تجهیزات مورد استفاده در تولید IFPD

 

Shenzhen Iboard Technology Co., Ltd. خط تولید کارخانه 6Shenzhen Iboard Technology Co., Ltd. خط تولید کارخانه 13Shenzhen Iboard Technology Co., Ltd. خط تولید کارخانه 14Shenzhen Iboard Technology Co., Ltd. خط تولید کارخانه 15Shenzhen Iboard Technology Co., Ltd. خط تولید کارخانه 16Shenzhen Iboard Technology Co., Ltd. خط تولید کارخانه 17</s></s>

 

IIIروند تولید IWB

 

Shenzhen Iboard Technology Co., Ltd. خط تولید کارخانه 18Shenzhen Iboard Technology Co., Ltd. خط تولید کارخانه 19Shenzhen Iboard Technology Co., Ltd. خط تولید کارخانه 20Shenzhen Iboard Technology Co., Ltd. خط تولید کارخانه 21Shenzhen Iboard Technology Co., Ltd. خط تولید کارخانه 22Shenzhen Iboard Technology Co., Ltd. خط تولید کارخانه 23

 

چهارمروند تولید قاب های لمسی

 

Shenzhen Iboard Technology Co., Ltd. خط تولید کارخانه 24Shenzhen Iboard Technology Co., Ltd. خط تولید کارخانه 25Shenzhen Iboard Technology Co., Ltd. خط تولید کارخانه 26

 

V. خط تولید کیوسک

 

Shenzhen Iboard Technology Co., Ltd. خط تولید کارخانه 27Shenzhen Iboard Technology Co., Ltd. خط تولید کارخانه 28Shenzhen Iboard Technology Co., Ltd. خط تولید کارخانه 29

 

V. انبار و تحویل

 

Shenzhen Iboard Technology Co., Ltd. خط تولید کارخانه 30Shenzhen Iboard Technology Co., Ltd. خط تولید کارخانه 31Shenzhen Iboard Technology Co., Ltd. خط تولید کارخانه 32